Erol hukuk bürosu

Faydalı Karar ve İçtihatlar

GEBE OLDUĞU BİLİNEN KADINA KARŞI ÖLDÜRME SUÇU

GEBE OLDUĞU BİLİNEN KADINA KARŞI ÖLDÜRME SUÇU

Yazar: Erol Hukuk Bürosu

GEBE OLDUĞU BİLİNEN KADINA KARŞI ÖLDÜRME SUÇU

Gebe kadın, karnında çocuk taşıyandır. Karnında çocuk taşıyan kadının öldürülmesinde, iki hayata son verilmektedir. Bu nedenle kanun koyucu bu hâli nitelikli hâl olarak görmüştür. Tıpta, zaman bakımından doğumun asgari ve azami sınırları bellidir. Bu suçun oluşması için maktul gebe bulunmalı, fail maktulenin gebe olduğunu bilmelidir. Yani fail gebe olduğunu bildiği maktuleyi, doğrudan bu kasıtla öldürmelidir. Eylem sonucunda çocuğun sağ veya ölü doğmasının suçun oluşumunda bir önemi yoktur. Gebe olduğu bilinen kadına karşı kasten adam öldürme suçunun işlenmesi hâlinde fail, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılacaktır. (Haydar Erol Açıklamalı ve İçtihatlı Türk Ceza Kanunu Ankara 2015)

Sanığın eylemini gebe olduğunu bildiği ve suç tarihinde 18 yaşından küçük olan kız kardeşine karşı gerçekleştirdiği anlaşılmakla, sanık hakkında 5237 Sayılı TCK.nun 82. Maddesinin 1. Fıkrasının (e) ve (f) bentlerinin de uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi, (1CD.29.11.2012 6995-8817)

Share This Artcle :