Erol hukuk bürosu

Faydalı Karar ve İçtihatlar

HİZMET NEDENİ İLE GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA

HİZMET NEDENİ İLE GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA

Yazar: Erol Hukuk Bürosu

HİZMET NEDENİ İLE GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA

Hizmet nedeniyle Güveni kötüye kullanma suçu.

Bu suçun oluşabilmesi için; failin bir malın zilyedi olması, malın iade edilmek veya belirli bir şekilde kullanmak üzere faile rızayla  tevdi ve teslim edilmesi, failin kendisine verilen malı, veriliş gayesinin dışında, zilyedi olduğu malda malikmiş gibi satması, rehnetmesi tüketmesi, değiştirmesi veya bozması ve benzeri şekillerde tasarrufta bulunması ya da devir olgusunu inkar etmesi şeklinde, kendisine veya başkasına yarar sağlaması gerekmektedir.

Suçun, meslek ve sanat, ticaret veya hizmet ilişkisinin ya da hangi nedenden doğmuş olursa olsun, başkasının mallarını idare etmek yetkisinin gereği olarak tevdi ve teslim edilmiş eşya hakkında işlenmesi hâlinde, nitelikli hali oluşmaktadır.

Sanığın, katılanların da oturduğu Salihoğlu Sitesi'nin yöneticisi olduğu dönemde defter ve kayıtları usulüne uygun olarak tutmadığı, site sakinlerinden topladığı aidatların bir kısmını mal edindiğinin iddia edildiği somut olayda; soruşturma aşamasında Sayıştay emekli denetçisinden alınan bilirkişi raporunda; incelemeye konu defterler gibi suç duyurusuna konu denetçi raporunun da neye göre düzenlendiğinin anlaşılamaması nedeni ile gelir makbuzları ve mevcut gider belgelerine göre yapılan incelemede gelir ile giderler arasında 1.630,27 TL'lik bir farkın bulunduğunun tespit edildiği, katılanlar ve şikâyetçinin beyanlarında bilirkişi incelemesinde irdelenmeyen konuların bulunduğunu ve toplamda sanığın mal edindiği miktarın 8.000,00 TL civarında olduğunun iddia edilmesi karşısında bu kez de kovuşturma aşamasında serbest mali müşavirden alınan bilirkişi raporunda ise gelir gider farkının 1.435,77 TL olduğunun belirtildiği, buna karşılık sanığın savunmasında bu miktarın defterlere işlenmeyen kapıcı dairesinin tadilat ve doğalgaz tesisatı masrafından kaynaklandığını söyleyerek alacaklısı ADANES Mühendislik ve Doğalgaz isimli şirket olan 1.720,00 TL bedelindeki senet aslını dosyaya sunduğu, buna karşın yapılan işlere ait herhangi bir fatura ya da başkaca bir belge ibraz etmediği gözetilip, ismi geçen firma sahiplerinden senede konu işlerin yapılıp yapılmadığı sorulup ilgili belgelerin birer suretleri de temin edildikten sonra sanığın hukuki durumunun tayin ve tespiti gerekirken eksik inceleme ile yazılı  şekilde  hüküm kurulması

(15CD.02.04.2015.2013/1004E,2015/22964K) :

 

Güveni kötüye kullanma suçunun oluşabilmesi için; failin bir malın zilyedi olması, malın iade edilmek veya belirli bir şekilde kullanmak üzere faile rızayla  tevdi ve teslim edilmesi, failin kendisine verilen malı, veriliş gayesinin dışında, zilyedi olduğu malda malikmiş gibi satması, rehnetmesi tüketmesi, değiştirmesi veya bozması ve benzeri şekillerde tasarrufta bulunması ya da devir olgusunu inkar etmesi şeklinde, kendisine veya başkasına yarar sağlaması gerekmektedir. Mersin ilinden JP-8 yakıtı yükleyen ve aracı mühürlenen sanığın Habur'a ulaştığında gümrükte yapılan kontrolde yükte 430kg eksik bulunduğunun anlaşılması karşısında, gerçeğin kuşkuya yer vermeyecek şekilde tespiti bakımından, sanığın eksilttiği kabul edilen 430 kg. JP-8 yükünün aracından nasıl boşalttığının belirlenmesi, mühürlerde oynama yapılıp yapılmadığı, aracın rafineriden yola çıkarken yakıt tanklarında ne kadar akaryakıt bulunduğu hususlarının araştırılarak, bu miktarın rafinerideki ölçümde dikkate alınıp alınmadığının belirlenmesi, Rafineri ile Habur Gümrük Kapısı arasındaki yolda tüketilen mazot miktarının tespiti, aracın ağırlığındaki eksilmenin normal olup olmadığının araştırılması, katılan firma yetkilisinin olaya ilişkin ayrıntılı beyanına başvurulup, ilgili belgeler de temin edilerek Irak'a gönderilen motorinin suç sonrası alıcıya teslim edilip edilmediği, edildi ise hangi miktarda teslim edildiği, teslim edilen kısmın kaçak olayı tespit tutanağında belirtilen miktar ile örtüşüp örtüşmediğinin sorulması, varsa buna ilişkin belgelerin dosya içerisine konulması, keşif yapılarak alanında uzman bilirkişi tarafından rapor tanzim eidlmesi suretiyle araçta kaçak sııntı olup olmadığının araştırılması, sanığın yükleme yaptığı tesiste başka hangi araçlara aynı gün yükleme yapıldığı tespit edilerek, bu araçların Habur Gümrük Kapısından çıkış yapıp yapmadıkları araştırılarak Habur Gümrük Kapısında alınan kantar tartım sonuçları da soruşturulup araçların tümünde motorin yükü eksikliği olup olmadığının sorulmasından sonra, toplanan tüm delillerin birlikte değerlendirilerek sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken, eksik inceleme sonucu yazılı şekilde hüküm kurulması, (15CD.02.12.2014. 2013/5905E,2014/21292K)

 

Share This Artcle :