Erol hukuk bürosu

Faydalı Karar ve İçtihatlar

İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA

İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA

Yazar: Erol Hukuk Bürosu

İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA

İhale sürecinin bir idari işler bütünü olup bu idari işlemin tamamının veya bir kısmının iptalinin başlı başına suç oluşturmayacağı, başka bir anlatımla idari işlemdeki yanlışlığın İdare Hukuku ve Ceza Hukuku yönüyle ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekmektedir.

18/03/2009 tarihli şikâyet sonrası, Ergani Sulh Ceza Mahkemesinin 19/03/2009 tarih, 2009/129 değişik iş sayılı kararı ile ihale evraklarına el konulması nedeniyle sözleşmelerin imzalanamadığı, 19/06/2009 tarihinde her iki ihalenin de iptal edilerek 28/08/2009 tarihinde açık ihale usulü ile yeniden ihaleye çıkıldığı; ancak ihale sürecinin bir idari işler bütünü olup bu idari işlemin tamamının veya bir kısmının iptalinin başlı başına suç oluşturmayacağı, başka bir anlatımla idari işlemdeki yanlışlığın İdare Hukuku ve Ceza Hukuku yönüyle ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekeceği, kovuşturma aşamasında aldırılan bilirkişi raporuna göre daha sonradan düzenlenen açık ihalelerdeki fiyatların, suça konu ihalelerdeki fiyatlardan daha ucuz olduğu ifade edilmekte ise de sanıklar ve müdafiilerinin açık ihalelerde daha az mal alınması nedeniyle fiyatların düşük kaldığı yönündeki savunmaları ile ihale sürecinde görev alanların iptal edilen ihaleyi alan kişi (kişiler) ile dayanışma içinde hareket ettiğine ilişkin bir somut kanıt da bulunmaması nazara alınarak, suça konu ihaleler ile açık ihaleler arasında fiyat karşılaştırması yapmak suretiyle kamu zararı bulunup bulunmadığı yönünde bilirkişi incelemesi yaptırılması sonrasında objektif cezalandırma koşullarının gerçekleştiğinin tespit edilmesi halinde sanıkların eylemlerinin kül halinde görevi kötüye kullanma olarak değerlendirilmesi suretiyle mahkûmiyetleri yoluna gidilmesi gerektiği gözetilmeden, yanılgılı değerlendirme sonucu dosya kapsamı ile uyuşmayan gerekçelerle yazılı şekilde iki suçtan ayrı ayrı beraat kararları verilmesi, (5CD.12.3.2015 7171-8207)
     Sanık hakkında ihaleye fesat karıştırma suçundan kamu davası açıldığı, Sağlık Bakanlığının bu suçun zarar göreni olduğu, bu sıfatının gereği olarak CMK'nın 233 ve 234. maddeleri gereğince kovuşturma evresinde sahip olduğu davaya katılma ve öteki haklarını kullanabilmesi için duruşmadan haberdar edilmesi gerektiği halde, usulen dava ve duruşmalar bildirilmeden, davaya katılma ve Ceza Muhakemesi Kanununun mağdur ve katılanlar için öngördüğü haklardan yararlanma olanağı sağlanmadan yargılamaya devam edilerek yazılı biçimde hüküm kurulması, (5CD.24.12.2014 6221-13226)

 

Share This Artcle :