Erol hukuk bürosu

Faydalı Karar ve İçtihatlar

KAN GÜTME SAİKİYLE ÖLDÜRME SUÇU

KAN GÜTME SAİKİYLE ÖLDÜRME SUÇU

Yazar: Erol Hukuk Bürosu

KAN GÜTME SAİKİYLE ÖLDÜRME SUÇU

Kan gütme saikinden bahsedilmek için, olaya neden olan önceki hadise ölümle sonuçlanmalı, fail, önceki suç failini veya onun mensup olduğu grup ya da aileden birisini, öç alma duygusuyla ve bir görev bilinciyle öldürmelidir. İlk öldüren ile ikinci suçun faili arasında, kan hısımlığı bulunması şart olmayıp, suç kan gütme niyetiyle işlenmeli, ilk öldürme ile ikinci olay arasında çok kısa olmayan bir süre geçmeli, bu süre içinde de fail, ilk öldürme olayından duyduğu her türlü acı, kızgınlık ve öfkeden arınarak geleneklerin etkisiyle ve münhasıran bir görevi yerine getirmek istek ve bilinciyle hareket etmelidir. (Haydar Erol Açıklamalı ve İçtihatlı Türk Ceza Kanunu Ankara 2015)

Katılan ...’ın, maktul ...’yü kasten öldürdüğü iddiasıyla açılan davada... Hakkında mahkûmiyet hükmü kurmaya yeterli her türlü kuşkudan uzak somut delillerin bulunmadığı gerekçesiyle verilen beraat kararının mahallinde kesinleştiği, katılan... hakkında beraat kararı verilmesi ve ...’ın tahliye olması üzerine, sanıklar ..., ...ve ... ile iştirak halinde hareket ederek ikametinde bulunan katılan ...’a doğru 5 el ateş ettikleri, açılan ateş sonucu katılan ...’ın sırtına 4 kurşunun isabet ettiği, sırtına isabet eden kurşunlar nedeniyle katılan ...’ın hayati tehlike geçirmesine neden olacak yaralandığı anlaşılan olayda;

Katılan ... hakkında; sanık ...’in kardeşi olan maktul ...’ye karşı nitelikli kasten öldürme suçundan açılan davada sübuta ilişkin olarak verilen kesinleşmiş beraat kararı nazara alındığında; kan gütme saikiyle adam öldürme suçunun unsurlarının var olduğunun kabul edilemeyeceği gözetilmeksizin, sanık ...’in TCK'nin 81. maddesi uyarınca cezalandırılması yerine, suçun niteliğinde yanılgıya düşülerek, yazılı şekilde kan gütme saikiyle öldürme suçundan hüküm kurulmak suretiyle fazla ceza tayini;(1 CD.03.07.2019   2019/1448-3603) 

 

 

Önceki davada mağdur sanık ...'nin olayın sanığı olduğu anlaşılmakla, Yargıtay'ın yerleşmiş ve süreklilik kazanmış uygulamalarına göre, "öldürenin öldürülmesi" hallerinde kan gütme saikinin geçerli olamayacağı dikkate alınmaksızın, 09.03.1993 tarihinde yaşanan ve mağdur ...'nin de sanık olarak içinde yer aldığı olayın meydana getirdiği hiddetin etkisi ile tahrik altında suç işleyen sanıklar hakkında haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs suçundan hüküm kurulması gerekirken, yazılı şekilde TCK.nun 82/1-j, 35 maddelerinde düzenlenen kan gütme saiki ile öldürmeye teşebbüs suçundan hüküm kurulması, Bozmayı gerektirmiş olup, sanıklar müdafileri ile Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görülmekle; hükmün tebliğnamedeki düşünceye kısmen uygun olarak BOZULMASINA, 18/04/2018 gününde oybirliği ile karar verildi. (1.CD.18.04.2018 2016/5556-2018/1866)

 

Share This Artcle :