Erol hukuk bürosu

Hukuk Davaları

Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri hazırlanması, ihtilaf halinde dava açılması ve takibi,
Tesis, iptal, tescil davaları açılması ve takibi,
İpotek tesisi, ipoteğin paraya çevrilmesi konularının takibi,
İntifa hakkı, geçit hakkı, aynileştirilmiş şahsi haklara ilişkin ihtilafların çözümlenmesi,
Müteahhitlik, tedarik, taşeronluk ve benzeri inşaat hizmetlerine ilişkin sözleşmeler,
Kat mülkiyeti ve irtifakı kurulumu ile ilgili davaların açılması ve takibi hizmetlerimiz arasındadır.

Anlaşmalı boşanma davası açılması ve takibi
Çekişmeli boşanma davası açılması ve takibi,
Mal rejiminin tasfiyesi davası açılması ve takibi,
Nafaka ve tazminat davaları açılması ve takibi,
Nafaka uyarlanma davası açılması ve takibi,
Nafaka ve tazminat alacaklarının tahsili için icra işlemleri yapılması,
Tanıma ve tenfiz davası açılması ve takibi,
Velayet davaları açılması ve takibi hizmetlerimiz arasındadır.

İhbar, kıdem ve işe iade davaları açılması ve takibi,
Mobing ve kötü niyet tazminatlarına ilişkin davaların açılması ve takibi,
Fazla mesai ücretleri ve yıllık ücretli izinlerin kullandırılması ve hesaplanması,
İşveren ve çalışanların haklarının korunması konularında danışmanlık yapılması,
Çalışanların yaralanma, ölüm ve iş görmezlik hallerine ilişkin davaların takibi,
Çalışan ve üçüncü kişiler yönünden işverenin kusursuz sorumlulukları,
Performans düşüklüğü, ekonomik nedenler ve benzer haklı sebeplerle iş sözleşmesinin feshi halleri hizmetlerimiz arasındadır.


Noter ihtarnamelerinin hazırlanması ve takibi,
Tahliye davası açılması ve takibi,
Kira tespit davası açılması ve takibi,
İhtiyaç sebebiyle tahliye davası açılması ve takibi,
Yeniden imar sebebiyle tahliye davası açılması ve takibi,
Kira sözleşmesi hazırlanması,
Tahliye taahhüdü hazırlanması,
Kira alacaklarının tahsili için icra takibi açılması ve takibi,
Kira ödenmemesi nedeniyle tahliye işlemleri yapılması,hizmetlerimiz arasındadır.

Muris muvazaası davaları açılması,
Mirasın reddi davası açılması,
Mirastan feragat sözleşmesi hazırlanması,
Ölünceye kadar bakma sözleşmesi,
Tenkis davası açılması,
Veraset ilamı alınması,
Vasiyetname düzenlenmesi,
Vasiyetnamenin iptali,
Mirasçılık belgesinin iptali davası hizmetlerimiz arasındadır.

Trafik kazalarına ilişkin tazminat talepleri,
Sigorta ile ilgili alacak ve tazminat davaları,
Hayat ve Maluliyet Sigortası davaları,
Yangın sigortası davaları,
Kasko, Havacılık ve Deniz Sigortası uyuşmazlıkları,
Tıbbi malpraktis davaları,
Ferdi Kazalara ilişkin davalar,
Mal ve diğer tazminatlara ilişkin davaların takibi hizmetlerimiz arasındadır.

Harici gayrimenkul satışlarına ilişkin konularda Tüketici mahkemelerinde dava takibi,
Müşteri ilişkileri, tip sözleşmeler konusunda bilgilendirme,
Garanti belgeleri, etiket ve taahhütlerin hazırlanması,
Abonelik sistemleri ve bakım ve destek ağları,
Bayilik ve distribütörlük ilişkileri,
Tüketiciler lehine Hakem Heyetine başvurulması,
Tüketici mahkemesinde dava açılması ve takibi hizmetlerimiz arasındadır.

Ticaret hukuku ve ticari davalar ve Şirketler Hukukuna ilişkin davalar ve takibi konusunda edindikleri deneyim ve bilgiler çerçevesinde, müvekkillerimize en etkili sonucu sağlamak için hukuki destek vermektedirler.

Av. Alper Tolga EROL’un 4 yıl boyunca sürdürdüğü Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu üyeliği ve tamamlamış olduğu uluslararası spor hukuku sertifika programları kapsamında edindiği tecrübeler ışığında; profesyonel sporcular, kulüpler ile federasyonlar arasında ortaya çıkabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümü hizmetlerimiz arasındadır.