Erol hukuk bürosu

Hukuki ve Bilimsel Mütalaa

Hukuki ve Bilimsel Mütalaa

Ceza yargısı alanında her türlü ihtilaflı ilişki konusunda hukuki ve bilimsel mütalaa vermekteyiz.

Tarafımıza müracaatla, müvekkiliniz …’nin, yargılandığı… Suçu ile ilgili olarak, hakkındaki iddialara ilişkin yargılama sürecinin usul ve esas yönünden incelenerek, iddianıza konu vakaların özellikle ispat araç ve yöntemi açısından Ceza Muhakemesi Kanununun iddia ve savunmaya (CMK.m.67/6) tanıdığı “uzmanından bilimsel mütalaa alma” hakkı çerçevesinde yazılı bilimsel mütalaa verilmesini talep etmiş bulunuyorsunuz.

Bu talebiniz üzerine, tarafımıza sunduğunuz… 3.Ağır Ceza Mahkemesinin 2015/…2019/… Sayılı dava dosyası incelenerek ilişikte sunulan hukuki mütalaa hazırlanmıştır. Bu hukuki mütalaa, CMK’nın 67/6 maddesine istinaden verilmiş olup, bu mütalaayı ve mütalaa sonucunda sahip olduğumuz düşüncelerin yazılı şekildeki ifadesini, gerektiğinde yargı organlarına sunabileceğinizi beyan ederim.

Yapılan hukuki inceleme ve değerlendirme, sadece belirtilen aşağıda … başlık halinde sunulan hukuksal sorunlarla sınırlı tutulmuştur.

Görüşlerimi bilgilerinize sunarım.

Hukuki ve Bilimsel Mütalaa

HAZIRLAYAN : Haydar Erol, Yargıtay Onursal Ceza Dairesi Başkanı

HUKUKİ GÖRÜŞE KONU OLAN MAHKEME KARARI : … 3.Ağır Ceza Mahkemesinin 17/04/2019 gün Ve 2015/… E,2019/… Sayılı kararı

UZMAN GÖRÜŞ İSTEYEN:

SANIK, MÜDAFİİ : …

HAZIRLAMIŞ BULUNDUĞUMUZ HUKUKİ MÜTALAANIN CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNDAKİ DAYANAĞI

… 3:ağır Ceza mahkemesinin yukarıda tarih, esas ve karar numarası yazılı olan ve sanık tarafından istinaf dilekçesi verilmiş bulunan mahkûmiyet hükmüne ilişkin dosya, sanık ve müdafi tarafından tarafımıza intikal ettirilerek, CMK.nın 67 maddesinin altıncı fıkrası uyarınca yargılama konusu olayla ilgili olarak hukuki mütalaa verilmesi istenmiştir.

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, ceza yargılamasında taraflara da bilirkişi seçmek yetkisini vererek, onların da ilmi istişareden yararlanabilmesini kabul etmiş ve bunu ilgili hükümlerinde düzenlemiştir (CMK m. 67/6.)

Yargıtay Ceza Genel Kurulu da 09/10/2007 gün ve 7-336/198 sayılı kararında; soruşturma veya kovuşturma makamlarınca derlenmiş bilirkişi mütalaaları ile tarafların kendi girişimleriyle aldırmış oldukları özel bilimsel görüşlerin duruşma evresinde tartışılma ve değerlendirilmesi usulünün farklı olmayıp aynı hükümlere tabi olduğuna işaret etmiştir.

Tarafımızdan hazırlanan iş bu mütalaa, yukarıda özet olarak açıkladığımız yasal dayanakların ürünüdür. Hakkında hukuki görüş bildirmemiz istenen konular; incelemeye sunulan yargılama dosyası, aşağıdaki tespit ve değerlendirmeler çerçevesinde, pozitif hukuk, emsal yargı içtihatları ve hukukun temel ilkeleri doğrultusunda cevaplandırılmıştır. Dava dosyasındaki deliller değerlendirilerek, sanık ... cezai sorumluluğuna ilişkin olarak hangi ispat kurallarının uygulanacağı ile ilgili sorun hakkındaki mütalaa talebiniz tarafımızdan Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 67/6. maddesinde düzenlenen Uzmanından bilimsel mütalaa alma hakkı dikkate alınarak değerlendirilmiş ve bu bilimsel mütalaa hazırlanmıştır.